نمونه روش شناسایی وارزیابی مخاطرات وجنبه های زیست محیطی

  1. 1)هدف :

هدف از تدوين اين روش اجرايي ، شناسايي و ارزيابي و كنترل جنبه هاي زيست محيطي/ مخاطرات ايمني و بهداشت شغلي و برنامه ريزي به منظور تأمين الزامات زيست محيطي و بهداشت شغلي حاكم بر فعاليتهاي افراد شاغل درسایت ﭘتروشیمی ميباشد.

  1. 2)دامنة كاربرد :

اين روش اجرايي در كلية واحدهاي تابعة شرکت ﭘتروشیمی  داراي اعتبار مي باشد .

  1. 3)مفاهيم و اختيارات :

ندارد.

  1. 4)مسؤليت ها :

4-1) مسئوليت تهيه و تدوين و ويرايش اين سند به عهده واحد تضمين كيفيت و با همكاري واحد ايمني و بهداشت مي باشد.

4-2) مسئوليت شناسايي و ارزيابي مخاطرات و جنبه ها به عهده واحد ايمني و بهداشت و باهمكاري واحدهاي مرتبط و نماينده مديريت مي باشد .

4-3) مسئوليت تعيين اقدامات كنترلي براي مخاطرات و جنبه ها به عهده واحد ايمني و بهداشت و نماينده مديريت مي باشد .

4-4) مسئوليت آموزش واحدهاي تابعه مرتبط با موارد ايمني و بهداشت شغلي واحد ايمني و با همكاري واحد آموزش        مي باشد .

4-5) مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين روش اجرايي به عهده واحد تضمين كيفيت مي باشد .

4-6) ساير موارد مطابق بند (5) مي باشد .

 

  1. 5)گردش علميات :

5-1) شناسائي خطرات ايمني و بهداشت شغلي و جنبه هاي زيست محيطي

در اين صنعت بمنظور شناسايئ و حذف كاهش ريسك خطرات و پيامدهاي زيست محيطي ، كلية خطرات و جنبه ها بر اساس وظيفه ، محصولات ، مواد ، تجهيزات و خدمات در واحدهاي مربوطه توسط كميتة حفاظت ايمني و بهداشت كارشناسائي و خطرات ايمني و بهداشت شغلي در فرم شناسائي به شمارة SAFO001 و جنبه هاي زيست محيطي در فرم شناسائي به شمارة SAFO002 ثبت مي گردد .

خطرات و جنبه ها بر اساس تجارب و دانش اعضاء كميته ، حوادث و پيامدهاي زيست محيطي رخ داده ، ماهيت كار ، نظرات و پيشنهادات پرسنل شاغل در واحد ها ، قوانين و مقررات مربوطه و ... شناسائي مي گردند . اين فرم ها در مورد كلية واحد هاي مؤثر بر سيستم مديريت زيست محيطي و ايمني و بهداشت شغلي تكميل مي شود .

 

5-2) ارزيابي ريسك و جنبه هاي زيست محيطي

پس از تكميل فرمهاي شناسائي بر اساس خطرات و جنبه هاي شناسائي شده ارزيابي لازم توسط كميتة حفاظت ايمني و بهداشت كار به شرح زير انجام مي شود :

ابتدا احتمال وقوع خطرات و جنبه ها به شرح زير مشخص و تعيين مي گردد :

×     بعيد : حداقل سالي يكبار اتفاق مي افتد .

×     كم : حداقل هر سه ماه يكبار اتفاق مي افتد .

×     محتمل : حداقل ماهي يكبار اتفاق مي افتد .

×     اغلب : حداقل هفته اي يكبار اتفاق مي افتد .

×     همواره : تقريباً هر روز اتفاق مي افتد .

پس از تعيين احتمال وقوع ، شدت خطرات به شرح زير تعيين مي گردد .

×     خيلي شديد (فاجعه بار) : مرگ ومير از بين رفتن كامل تجهيزات

×     شديد (بحراني) : نقص عضو ، بيماري شغلي ، صدمات وارده به سيستم حدود 70% ارزش سازمان

×     متوسط : از كار افتادگي موقت ، صدمات وارده به سيستم در حدود 50% ارزش سازمان .

×     جزئي : آسيب و جراحت كه نياز به اعزام و استراحت پزشكي داشته باشد صدمات وارده به سيستم 30% ارزش سازمان .

×     ناچيز : آسيب هاي جزئي (در حد كمك هاي اولية سرپائي) صدمات وارده به سيستم در حد صفر

پس از تعيين احتمال وقوع خطرات و شدت پيامدها بر اساس جدول زير ريسك خطرات ارزيابي شده و سطح ريسك بدست آمده در فرم SAFO001 ثبت مي شود .

شدت

احتمال

فاجعه بار بحراني متوسط جزئي ناچيز
همواره خيلي زياد خيلي زياد خيلي زياد زياد زياد
اغلب خيلي زياد خيلي زياد زياد زياد متوسط
محتمل خيلي زياد خيلي زياد زياد متوسط كم
كم خيلي زياد زياد متوسط كم كم
بعيد زياد زياد متوسط كم كم

خطراتي كه در اين ارتباط با الزامات قانوني مربوط مي باشد و صراحتاً به آن اشاره شده است بدون در نظر گرفتن امتياز جزء ريسك هاي غير قابل تحمل قرار خواهند گرفت .

 

پس از تعيين احتمال وقوع جنبه ، شدت پيامدهاي زيست محيطي به شرح ذيل تعيين مي گردد :

×     خيلي شديد (فاجعه بار) : از بين رفتن انسان ، حيوانات ، گياهان و منابع طبيعي .

×     شديد (بحراني) : ايجاد بيماري هاي مزمن يا كشنده در موجودات زنده ، ايجاد سرطان ، آسيبهاي منجر به مرگ .

×     متوسط : مصرف انرژي و منابع طبيعي ، باقي ماندن مواد شيميائي خطرناك در آب ، خاك و يا هوا در بلند مدت ( بيش از يك روز) ، ايجاد مسموميتهاي شيميائي و ميكروبي در موجودات زنده ، آتش سوزي ، تجمع حشرات ناقل بيماري ها .

×     جزئي : باقي ماندن مواد شيميائي خطرناك در آب ، خاك و يا هوا در زمان كوتاه (حداكثر يك روز) .

×     ناچيز : تجمع ضايعات ، باقي ماندن مواد شيميائي كم خطر در آب ، خاك و هوا در زمان كوتاه (حداكثر يك روز) .

پس از تعيين احتمال وقوع جنبه و شدت پيامد زيست محيطي بر اساس جدول زير ارزيابي جنبه ها انجام و نتايج در فرم ارزيابي و كنترل جنبه های زیست محیطی به شماره SAFO003 ثبت می گردد.

احتمال

شدت

بعيد

كم

محتمل

اغلب

همواره

ناچيز

غير بارز

غير بارز

بارز

بارز

بارز

جزئي

غير بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

متوسط

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

شديد

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

خيلي شديد

بارز

بارز

بارز

بارز

بارز

جنبه هائي كه در ارتباط با الزامات قانوني و قوانين زيست محيطي مي باشد بدون در نظر گرفتن امتياز ارزيابي جزو جنبه هاي بارز محسوب خواهند شد .

 

5-3) كنترل ريسك ها و جنبه هاي زيست محيطي

براساس خطرات و جنبه هاي شناسائي شده و نتايج ارزيابي آنها ، اقدامات كنترلي لازم درارتباط با ريسكهاي غير قابل تحمل (خيلي زياد ، زياد و متوسط) جدول زير و جنبه هاي بارز توسط كميتة حفاظت ايمني و بهداشت كار اتخاذ و اقدامات كنترلي مربوط به خطرات ايمني و بهداشت شغلي در فرم SAFO001 و اقدامات كنترلي مربوط به جنبه هاي زيست محيطي درفرم SAFO003 ثبت مي گردد .

اقدامات كنترلي مي تواند شامل موارد زير باشد :

الف) تدوين دستورالعملهاي لازم

ب) برگزاري آموزشهاي تخصصي براي افراد مربوطه

ج) تعيين اهداف كلان و خرد و تعيين برنامه هاي مديريتي جهت دستيابي به اهداف مربوطه اقدامات كنترلي پس ا زتعيين و قبل از اجرا توسط كميتة حفاظت ايمني و بهداشت كار مورد بازنگري قرار مي گيرد و پس از امضاء به واحدهاي زيربط ابلاغ مي گردد .

 

سطح ريسك

اقـدام

خيلي زياد

بلافاصله نسبت به كنترل و كاهش اقدام نمود .

زياد

نسبت به كنترل و كاهش در مدت زمان كوتاه اقدام لازم انجام گردد .

متوسط

نسبت به كنترل و كاهش در فواصل زماني مشخص اقدام لازم انجام گردد .

كم

تحت كنترل و نظارت

5-4) نكات

 

5-4-1) شناسائي و ارزيابي خطرات و جنبه ها و تعيين اقدامات كنترلي به صورت ادواري (6 ماهه) مورد بازنگري قرار گرفته و به روز مي گردند . علاوه بر آن در صورتي كه خطرات و جنبه هاي جديدي شناسائي شده باشند مراحل ارزيابي و تعيين اقدامات كنترلي براي آنها انجام مي شود .

5-4-2) درمراحل شناسائي و ارزيابي و تعيين اقدامات كنترلي د رسازمان ، در صورت نياز از همكاري و همفكري ساير كاركنان و مشاوران استفاده مي گردد .

5-4-3) در شناسائي خطرات و جنبه هاي زسيت محيطي بايد عمليات عادي و غير عادي و وضعيت هاي اضطراري احتمالي در نظر گرفته شود .

5-4-4) نتايج ارزيابي هاي انجام شده در تعيين اهداف كلان صنعت در نظر گرفته مي شوند .

 

آموزش ایزو

پس از تعيين احتمال وقوع جنبه ، شدت پيامدهاي زيست محيطي به شرح ذيل تعيين مي گردد :

×     خيلي شديد (فاجعه بار) : از بين رفتن انسان ، حيوانات ، گياهان و منابع طبيعي .

×     شديد (بحراني) : ايجاد بيماري هاي مزمن يا كشنده در موجودات زنده ، ايجاد سرطان ، آسيبهاي منجر به مرگ .

×     متوسط : مصرف انرژي و منابع طبيعي ، باقي ماندن مواد شيميائي خطرناك در آب ، خاك و يا هوا در بلند مدت ( بيش از يك روز) ، ايجاد مسموميتهاي شيميائي و ميكروبي در موجودات زنده ، آتش سوزي ، تجمع حشرات ناقل بيماري ها .

×     جزئي : باقي ماندن مواد شيميائي خطرناك در آب ، خاك و يا هوا در زمان كوتاه (حداكثر يك روز) .

×     ناچيز : تجمع ضايعات ، باقي ماندن مواد شيميائي كم خطر در آب ، خاك و هوا در زمان كوتاه (حداكثر يك روز) .

پس از تعيين احتمال وقوع جنبه و شدت پيامد زيست محيطي بر اساس جدول زير ارزيابي جنبه ها انجام و نتايج در فرم ارزيابي و كنترل جنبه های زیست محیطی به شماره SAFO003 ثبت می گردد.

احتمال

شدت

بعيد

كم

محتمل

اغلب

همواره

ناچيز

غير بارز

غير بارز

بارز 

بارز 

بارز 

جزئي

غير بارز

بارز

بارز 

بارز 

بارز 

متوسط

بارز 

بارز 

بارز 

بارز 

بارز 

شديد

بارز 

بارز 

بارز 

بارز 

بارز 

خيلي شديد

بارز 

بارز 

بارز 

بارز 

بارز 

جنبه هائي كه در ارتباط با الزامات قانوني و قوانين زيست محيطي مي باشد بدون در نظر گرفتن امتياز ارزيابي جزو
جنبه هاي بارز محسوب خواهند شد .

5-3) كنترل ريسك ها و جنبه هاي زيست محيطي

براساس خطرات و جنبه هاي شناسائي شده و نتايج ارزيابي آنها ، اقدامات كنترلي لازم درارتباط با ريسكهاي غير قابل تحمل (خيلي زياد ، زياد و متوسط) جدول زير و جنبه هاي بارز توسط كميتة حفاظت ايمني و بهداشت كار اتخاذ و اقدامات كنترلي مربوط به خطرات ايمني و بهداشت شغلي در فرم SAFO001 و اقدامات كنترلي مربوط به جنبه هاي زيست محيطي درفرم SAFO003 ثبت مي گردد .

اقدامات كنترلي مي تواند شامل موارد زير باشد :

الف) تدوين دستورالعملهاي لازم

ب) برگزاري آموزشهاي تخصصي براي افراد مربوطه

ج) تعيين اهداف كلان و خرد و تعيين برنامه هاي مديريتي جهت دستيابي به اهداف مربوطه اقدامات كنترلي پس ا زتعيين و قبل از اجرا توسط كميتة حفاظت ايمني و بهداشت كار مورد بازنگري قرار مي گيرد و پس از امضاء به واحدهاي زيربط ابلاغ مي گردد .

سطح ريسك

اقـدام

خيلي زياد

بلافاصله نسبت به كنترل و كاهش اقدام نمود .

زياد

نسبت به كنترل و كاهش در مدت زمان كوتاه اقدام لازم انجام گردد .

متوسط

نسبت به كنترل و كاهش در فواصل زماني مشخص اقدام لازم انجام گردد .

كم

تحت كنترل و نظارت

5-4) نكات

5-4-1) شناسائي و ارزيابي خطرات و جنبه ها و تعيين اقدامات كنترلي به صورت ادواري (6 ماهه) مورد بازنگري قرار گرفته و به روز مي گردند . علاوه بر آن در صورتي كه خطرات و جنبه هاي جديدي شناسائي شده باشند مراحل ارزيابي و تعيين اقدامات كنترلي براي آنها انجام مي شود .

5-4-2) درمراحل شناسائي و ارزيابيو تعيين اقدامات كنترلي د رسازمان ، در صورت نياز از همكاري و همفكري ساير كاركنان و مشاوران استفاده مي گردد .

5-4-3) در شناسائي خطرات و جنبه هاي زسيت محيطي بايد عمليات عادي و غير عادي و وضعيت هاي اضطراري احتمالي در نظر گرفته شود .

5-4-4) نتايج ارزيابي هاي انجام شده در تعيين اهداف كلان صنعت در نظر گرفته مي شوند .

مطالب مرتبط

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید
عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

 

لیست دوره های آموزشی

لیست دوره های مجازی در حوزه های مختلف کسب و کار و موفقیت فردی.

باشگاه مشتریان و راهنما

راهنمایی برای استفاده بهتر از آموزشها و اطلاعات عضویت در باشگاه مشتریان ایران آکادمی.

درخواست دوره آموزشی

دوره هایی که مایل هستید در ایران آکادمی برگزار شود را به ما بگویید.

ثبــــت نــــام

در ایران آکادمی به رایگان عضو شوید و از دوره های رایگان استفاده کنید.

دوره آموزشی رایگان

جهت شرکت در دوره  رایگان  7 اصل مدیریت مطلوب کسب و کار لطفا نام و ایمیل خود را وارد نمایید

نام
ایمیل

تدریس در ایران آکادمی

اگر در حوزه خاصی تخصص دارید، محتوای آموزشی تهیه کنید و با ارائه آن در ایران آکادمی درآمد کسب نمایید.

برای مشاهده جزئیات بر روی باکس زیر کلیک نمایید.

درخواست تدریس در ایران آکادمی

درباره ما

ایران آکادمی بستری مجازی است برای یادگیری و یاد دادن.
در ایران آکادمی آموزش های مجازی و کاربردی در حوزه های مختلف کسب و کار و بهبود مهارت های فردی تهیه شده است تا علاقه مندان به یادگیری بتوانند به ساده ترین شکل ممکن به آموزش های کاربردی دسترسی داشته باشند.
025-32921804
ایران آکادمی را در شبکه های مجازی دنبال کنید:

تلگرام آپارات اینستاگرام

Top