ایزو

استاندارد ایزو ISO 45001:2018 – سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، می باشد. این مسئولیت شامل ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آن ها می باشد. اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، به منظور قادرس ازختن سازمان برای فراهم کردن مکان های ایمن و سالم، جلوگیری از صدمات و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مستمر می باشد.


هدف یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی چیست؟

هدف یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک ها و فرصت ها می باشد. هدف و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، جلوگیری از صدمات و بیماری های مرتبط با کار برای کارگران و فراهم کردن مکان های کاری ایمن و سالم می باشد. همچنین حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک های OH&S به وسیله سنجش های پیشگیرانه و محافظانه برای سازمان بسیار مهم است.

زمانی که این سنجش ها توسط سازمان و به وسیله سیستم مدیریت OH&S اعمال گردد، باعث پیشرفت عملکرد OH&S خواهند گردید. یک سیستم OH&S (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) در صورت انجام اقدامات سریع برای رسیدگی به فرصت ها برای بهبود عملکرد OH&S، می تواند بسیار موثر باشد. تکمیل و انجام یک سیستم مدیریت OH&S مطابق این سند، سازمان را قادر به مدیریت ریسک های OH&S و بهبود عملکرد آن می سازد.

پیاده سازی یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، یک تصمیم استراتژیک و عملیاتی برای یک سازمان می باشد. موفقیت سیستم مدیریت OH&S وابسته به رهبری، تعهد و مشارکت در تمام سطوح سازمان می باشد.

پیاده سازی و حفظ یک سیستم مدیریت OH&S، مفید بودن و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر آن بستگی به تعدادی مولفه دارد که شامل موارد زیر می باشد:

 • رهبری مدیریت راشدف تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • توصعه مدیریت عالی، ارتقای یک فرهنگ در سازمان که نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S را حمایت و پشتیبانی کند
 • ارتباطات
 • مشارکت و مشاوره کارگران(کارکنان) و نمایندگانشان (در صورت وجود)
 • تخصیص منابع ضروری بار ینگهداری از آن
 • خط مشی های OH&S که با راستا و هدف های کلی سازمان سازگار باشد
 • فرآیندهای موثر براشناسایی خطرات، کنترل ریسک های OH&S و استفاده از فرصت های OH&S
 • اریابی مستمر عملکرد و پایش سیستم مدیریت OH&S به منظور بهبود عملکرد OH&S
 • یکپارچه سازی سیستم مدیریت OH&S داخل فرآیندهای تجاری سازمان
 • هدف های OH&S که موازی خط مشی OH&S هستند و در نظرگیری خطرات سازمان، ریسک ها و فرصت های OH&S .
 • قبول الزامات قانونی آن و سایر مقررات.

سازمان از طریق اثبات پیاده سازی موفق این سند، به منظور اطمینان دادن به کارگران(کارکنان) و سایر طرف های ذینفع می تواند استفاده کند. با این وجود اتخاذ این سند به خودی خود، ضامن جلوگیری از آسیب ها و بیماری های ناشی از کار برای کرگران، تهیه مکان امن و سالم و پیشرفت عملکرد OH&S نمی باشد.

سطح جزئیان، پیچیدگی، مقدار اطلاعات مستند شده و منابع مورد نیاز برای تضمین موفقیت سیستم مدیریت OH&S یک سازمان بستگی به مولفه های زیر دارد:

 • وسعت سازمان (تعداد کارکنان، اندازه، جغرافیا، فرهنگ، مقررات قانونی و سایر مقررات)
 • دامنه فعالیت سیستم مدیریت OH&S سازمان
 • نوع فعالیت های سازمان و ریسک های OH&S مربوطه


چرخه PDCA (برنامه ریزی، انجام، بررسی، اقدام):

سیاست اعمال شده سیستم مدیریت OH&S، بر اساس مفهوم چرخه PDCA می باشد.

مفهوم PDCA یک فرآیند تکراری استفاده شده توسط سازمان برای رسیدن به بهبود مستمر می باشد. این مفهوم می تواند برای یک سیستم مدیریت و هرکدام از قسمت های جداگانه آن مانند زیر استفاده شود:

 • برنامه ریزی(Plan): تعیین و ارزیابی ریسک ها و فرصت های OH&S و سایر ریسک ه او فرصت ها، تثبیت اهداف OH&S و فرآیندهای لازم برای نیل به اهداف مطابق خط مشی OH&S سازمان
 • انجام (Do): اجرای فرایندهای برنامه ریزی شده
 • بررسی (Check): پایش و سنجش فعالیت ها و فرآیندها با لحاظ کردناهداف و خط مشی OH&S و گزارش نتایج
 • اقدام (Act): اقدام به منظور بهبود مشتمر عملکرد OH&S برای نیل به اهداف مورد نظر

این سند مفهوم PDCA را در یک چارچوب جدید مانند شکل زیر می گنجاند.

چرخه pdca

این استاندارد، الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی OH&S را مشخص می کند و راهنمایی های لازم برای استفاده از آن را می دهد و سازمان ها را قادر می سازد تا با جلوگیر یاز آسیب ها و بیماری های مربوط به کار و همچینن با بهبود فعال عملکرد OH&S، مکان کاری سالم و ایمنی را برای خود فراهم کنند.

برای هر سازمانی که قصد دارد یک سیستم مدیریت OH&S (اسمنی و بهداشت شغلی) را به منظور بهبود ایمنی و بهداشت حرفه ای، حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک های OH&S (از جمله ناکارآمدی های سیستم)، منتفع شدن و بهره گیری از فرصت های OH&S و تصحیح عدم انطباق های سیتسم مدیریت مرتبط با فعالیت های ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند، قابل اجرا می باشد.

این استاندارد به سازمان کمک می کند تا به نتایج مورد نظر در خصوص سیستم مدیریت OH&S دست یابد. طب خط مشی OH&S، خروجی ها و پیامدهای مورد نظر یک سیستم مدیریت OH&S عبارتند از:

 • بهبود مستمر عملکرد OH&S
 • رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات و شرایط
 • دستیابی به اهداف OH&S

این استاندارد برای هر سازمانی صرف نظر از اندازه، نوع و فعالیتش، قابل اجرا است. همچنین برای ریسک های OH&S تحت کنترل سازمان قابل اجرا می باشد و عواملی همچون زمینه عملیات سازمان و نیازها و انتظارات کارگران و سایر ذینعانش را درنظر می گیرد.

این استاندارد سازمان را قادر می سازد تا از طریق سیستم مدیریت OH&S خود، سایر جنبه های امنی و بهداشت همچون سلامت و رفاه کارگران را یکپارچه سازد و همچنین به موضوعاتی همچون ایمنی محصول، آسیب اموال یا اثرات زیست محیطی و ریسک هایی که به کارگران و سایر طرف هیا ذینفع مرتبط وارد می شود، نمی پردازد.

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Close